امام زمان!

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن

خیری ندیده ایم از این اختیارها