دخترها همیشه ی تاریخ مظلوم بوده اند!!!

دیروز عده ای می خواستند آنها را زنده به گور کنند.

امروز عده ای می خواهند آنها را زنده به شهوت...