امروز برای شهدا وقت نداریم

از عشق مگو قصه که ما وقت نداریم

با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است

از بهر ملامات خدا وقت نداریم

هرچند که خوب است شهیدانه بمیریم

زیباست، ولی حیف که ما وقت نداریم

(بنمای ظهور حجت زیبای خداوند

نه، نه دروغ است نیا وقت نداریم)