کمال انسان در این است که خانواده اش از او خشنود باشد.

کمال مرد در آن است که خانواده اش از او راضی باشد.

میرزا اسماعیل دولابی