در مسیر زندگی بعضی افراد مثل قطار شهربازی می مانند!!!

از بودن با آنها شاید لذت ببریم ولی با آنها به جایی نمی رسیم.

مراقب انتخاب هایمان باشیم