باز هواییم کن، دار و ندارم را بگیر کربلاییم کن

                                               تو را به جون مادرت نینواییم کن، نینواییم کن