کاش میشد که شبی درحرمت سر میشد
شب جمعه اگرم بود چه بهتر میشد
و همان شب، دل ما در حرم کرب و بلا
فرش راه قدم حضرت مادر میشد.