بسم الله...

نمی دانم چرا می خواهم مختصر یکم را با روضه ی حضرت مادر شروع کنم

 

زبان حال حضرت مجتبی

ایستادم به نوک پنجه پا اما حیف 

دستش از روی سرم رد شد و  بر مادر خورد