اولین خصوصیت شمر این بود که می گفت:
شکم از هر چیز برای من مهم تر است.
آیا غذا برای ما اولین مسأله در زندگی است؟
بسیاری از خانواده ها وقتی که شام را خوردند، به فکر ناهار فردا هستند.
(اشتباه نکنید، با شکم مشکلی نیست؛ اما امان از شکم محوری)