حضرت صاحب زمان، امشب سه جا دارد عزا
گاه می گوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا
آجرک الله یا صاحب الزمان