یا زینب!!!

ما عاشق و جان بر کف و مختار شماییم

با اذن شما تا به ابد یار شماییم

هرچند به عنوان مدافع، همه رفتیم

در اصل پناهنده ی درگاه شماییم

 

شاعر: برادر ارجمندم حامد محمدنسب