استادی فرمود:

"شاید بدترین اثر گناه، کم شدن امید انسان به رحمت خداوند باشد

دیگر انسان نمی تواند از کَرم خداوند زیاد انتظار داشته باشد و به این ترتیب شیطان به هدف خود می رسد و انسان را از دریافت عنایات فراوان پروردگار محروم می کند. 

در این حالت باید با تفکر درباره ی محبت خداوند به بندگانش خود را نجات دهیم"

 

تونستید آیه 53 سوره مبارکه زمر را بخوانید البته با دقت و مراجعه به تفسیر