اثر حبیب الله صادقی

این اثر در سال 64 کار شده است وقتی حضرت آقا این اثر را دیدند فرمودند: عجب کار تلخی است! آفرین

بعد به اقای زم گفتند: این نگاه، نگاه خوبی است