خواجه پندارد که روزی، ده دهد

او نپندارد که روزی ده دهد

 

ده مصرع اول: روستا

ده مصرع دوم: پسوند روزی به معنی روزی دهنده