برای اینکه بتوانیم خانواده ای سالم داشته باشیم و اطرافمان هم از ما تأثیر مثبت بگیرند، اول باید حال خودمان را خوب کنیم