امام صادق علیه السلام می فرمایند:

هرکس قادر به زیارت ما نیست، دوستان صالح ما را زیارت کند که ثواب زیارت ما برایش نوشته می شود.

 

منتخب میزان الحکمه ص 258