گویند علی میزده صد وصله به کفشش

ای کاش دل خسته ی من کفش علی بود