دو چیز خیلی سر و صدا می کند

یکی خرده پول

دیگری خرده معلومات