در مسابقه شیر با آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند.

چون شیر برای غذا می دود ولی آهو برای زندگی.

پس "هدف" مهم تر از "نیاز" است