سلامتی و نصرت مسلمانان مظلوم کشمیر و همه مظلومان عالَم

صلواتی بر محمد و آل محمد علیهم السلام هدیه کنیم