عاشقت هستم

شدیداً دوستت دارم ولی

دلبری هایت بماند بعد فتح سوریه