استادی می فرمود:

تأثیر ناخواسته و ناخود آگاه حبّ و بغض های پنهان و آشکار بر روی افکار و موضع گیری های آدم، مهم ترین عامل هدایت و گمراهی است.

اگر آدم ها علاقه ها و نفرت های خود را کنترل کنند و یا لااقل مراقب آثار آن در اندیشه ی خود باشند، جلوی اکثر خطاها گرفته می شود .

حبّ و بغض ها امکان گفتگو را هم سلب می کند