یکی می گفت

اگر خواستی چیزی را از دید دیگران پنهان کنی آن را لای کتاب بگذار

چرا که این جماعت کتاب نمی خوانند...