غالباً در وسط همین مشکلات زندگی است که امتحان می دهیم و رشد می کنیم.

نباید برای آدم شدن دنبال فرصت و فراغتی بیرون از مشکلات زندگی باشیم