استادی فرمود:

برای شاد شدن باید تفکر کرد و درست اندیشید.

آدم ها اکثراً برای شاد شدن سعی می کنند اصلاً فکر نکنند 

چون موقع فکر کردن غم های عالم بر سرشان می ریزد