تنهایی یعنی کسی نباشد که از رنج هایت برایش بگویی

یا شادی هایت را برایش بازگو کنی

خداوند گاهی عمداً  انسان را تنها می گذارد تا با خودش مناجات کنیم