رنـدان تـشـنـه لـب را آبـی نـمـی دهـد کـس

گـویـا ولـی شـنـاسـان رفـتـنـد از ایـن ولایـت

حافظ