آنها که آگاه هستند پیش از آن که در کاسه ها شیر بریزند، کاسه ها را پاک می کنند و ذهن ها را آماده می سازند

مادام که ذهن(ظرف) پاک نشده، شیرها ضایع می شوند و مسمومیت می آورند.

مادام که غرورها نشکسته و دیوارها فرو نریخته، حرف ها مفهوم نمی شوند.

مادام که...