یک انسان که از اصل خود جا مانده و به جایی غیر از وطن، فرود آمده

و در هیاهوی اینجا در حال زندگی است.

دعایش کنید که به وطن واقعی اش برگردد با بهترین سیرت و صورت

 

ز کجا آمده ام

آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم آخِر

ننمایی وطنم

راستی اگه شهید نشیم، می میریم