فرمانده، بمیرم و شما بر این تخت نباشید         مشغول مداوای بسی ساده و یا سخت نباشید

من حاضرم هر روز کفن پوش شوم لیک عزیزم    حتی تو برای نفسی داخل این رخت نباشی