گودال قتلگاه

نتیجه ی بی اهمیتی

به برکه ی غدیر است