بسم الله الرحمن الرحیم

جمله ای است گرانبها و البته راهبردی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام :

آه مِن قِلَّتِ الزاد وَ طولِ الطَریق  آه از کمی توشه و طولانی بودن راه

 

ما برای ابدیت خلق شدیم و

ابدیت تا زمانی است که خداوند هست و

خداوند همیشه هست

پس راه طولانی است و توشه کم

 

خداوند رحمت کند مرحوم استاد علی صفایی را می فرمودند:

اگر هدف علی علیه السلام، بهشت آب و نان بود و بهشت حوریان بود که آن توشه ها کم نبود، با کمتر از اینها به آن همه می رسند.

علی علیه السلام راهی دارد تا بی نهایت و این است که هر چقدر توشه بردارد، چیزی نیست؛ چون هر مقدار در برابر بی نهایت، صفر است و هیچ است و کم است.

آنهایی که این راه دراز را دیده اند و از این استعدادهای عظیم خبر دارند، اینها در فکر بازاری هستند و در جست و جوی خریداری که بیشتر سود بدهد و زیادتر بهره برساند و سرمایه ها را بارور کند که مگر در این راه به جایی برسند.

اینها شب و روز مشغولند و شب و روز می کوشند؛ چون فرصتی ندارند.

این است که باید خوردن و خوابیدن و رفتن و آمدن همه اش تجارت باشد و کار باشد و عبادت باشد و حرکت باشد و پای رفتن باشد.

اینها دیگر درنگی نمی کنند...

کسانی درنگ می کنند و به بازی گرفتار می شوند که هدفی ندارند.

کتاب رشد - انتشارات لیلة القدر