چیزی که سرنوشت انسان را می سازد،

استعدادهایش نیست، انتخاب هایش است