السلام علیک یا حسن بن علی، أیها المجتبی

حسین
نعمتی بود
که کوفیان ظرفیتش را نداشتند....حالا درک میکنی
چرا خیلی از دعاهایمان
مستجاب نمی شود!


اگر خدا بخواهد ادامه دارد...