استاد گرانقدری فرمودند:
هر کس هر کاری میخواهد در دوران ظهور انجام دهد الان شروع کند 
چون وقتش فرا رسیده و زمینه اش از هر جهت آماده است.

منبع: aviny.com