عاشورا هر روز در کربلای دلمان اتفاق می افتد!!!

مراقب باشیم حسین دلمان را به دست شمرِ نَفس تشنه لب شهید نکنیم.

کل یوم عاشورا و کل أرض کربلا