مرز بین مُردن و شهادت، خون نیست، خود است...

 

شهادت به آسمان رفتن نیست، به خود آمدن است...