عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: بیماران را مداوا کردم و به اذن خداوند آنها را شفا دادم و نابینا و مبتلا به پیسی را به اذن خدا درمان کردم و با اذن خدا حتی مردگان را هم معالجه و زنده کردم؛ امّا به معالجه احمق پرداختم ، ولی نتوانستم وی را اصلاح کنم.
گفته شد: ای روح خدا! احمق کیست؟
فرمود: آنکه از رأیش و خودش خشنود باشد. آنکه همه برتریها را برای خود، و نه بر خود می پندارد، و همه حقوق را برای خود می داند و می پندارد هیچ حقّی بر عهده او نیست.
این همان احمقی است که چاره ای برای درمانش نیست.

منبع:علم و حکمت در قرآن و حدیث -  جلد1 ص 239