پرستوها پرستوها!

از آن بالا از آن بالا

نگاهی زیر پا گاهی

اسیران قفس ها را