برامون پیش اومده درباره کارهای اشتباه خودمون و دیگران فکر کنیم که چه موضوعی باعث میشه انسان دچار اشتباه و خطا بشه امام صادق که درود خداوند بر ایشان باد خیلی دقیق یک رازی را برای ما آشکار می کنند که واقعاً باید روی این سخن ایشان فکر کرد

سرّ هر خطایی، دوستی دنیاست

.

.

.

.

.

.

.

لطفاً قبل از این که صفحه را ببندید، روی این سخن گرانقدر اندکی فکر کنید، حتی یک دقیقه