داداش جون

کوچه و خیابونا آماده محرم شدند

دل من و تو چطور؟