عارفی را پرسیدند: زندگی به جبر است یا به اختیار؟ 

پاسخ داد: امروز را به اختیار است تا چه بکاریم

اما فردا جبر است.

چرا که به اجبار باید درو کنیم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته ایم